turboluiquidatie-aanvragen-moeilijker

Goed nieuws! Turboliquidatie aanvragen wordt moeilijker

Op 15 november 2023 treedt de Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie in werking. Deze wet is een cruciale verandering in de manier waarop bedrijven zonder activa (bezittingen) worden ontbonden. De nieuwe wet, die voorlopig voor twee jaar geldt, moet er met een aantal nieuwe spelregels voor zorgen dat het proces transparanter wordt en schuldeisers beter beschermd zijn. 

Wat is Turboliquidatie?

Turboliquidatie is een procedure waarbij bedrijven zonder activa snel kunnen worden ontbonden. Voorheen kon een turboliquidatie vrij eenvoudig worden aangevraagd door een formulier bij de Kamer van Koophandel in te vullen. Er werd verder niet gecontroleerd of schuldeisers op een bepaalde manier toch betaald konden worden. Door deze werkwijze konden kwaadwillende ondernemers 'vrij simpel' misbruik maken van de regels. Zo was het in theorie mogelijk om middelen vóór liquidatie weg te sluizen en schulden achter te laten. 

Uiteindelijk bleven andere bedrijven achter met onbetaalde rekeningen. Het incasseren van vorderingen was namelijk niet mogelijk, omdat na de liquidatie het bedrijf niet meer bestaat. Om misbruik van de turboliquidatie te voorkomen en schuldeisers beter te beschermen, zijn strengere spelregels opgesteld in de vorm van een nieuwe wet.

Wat gaat er veranderen?

Volgens de nieuwe wet moeten bedrijven binnen 10 dagen na het aanvragen van de turboliquidatie de volgende documenten bij de Kamer van Koophandel deponeren:

  1. Balans en Winst- en Verliesrekening. Hierin staat de financiële situatie van het bedrijf voor het lopende boekjaar beschreven.

  2. Verklaring voor het ontbreken van baten en onbetaalde schulden. Een verslag met redenen die verklaren waarom er geen bezittingen zijn en waarom eventuele schulden niet betaald zijn. 

  3. Slotuidelingslijst. Een overzicht van schuldeisers die vóór de definitieve liquidatie zijn betaald.

  4. Jaarrekeningen. De jaarrekeningen van de jaren voorafgaand aan de ontbinding moeten worden ingediend. 

Zodra al deze stukken bij de Kamer van Koophandel zijn aangeleverd, moeten de verschillende schuldeisers hiervan op de hoogte worden gesteld. 

Wat gebeurt er als een bedrijf dit niet doet?

Als een bedrijf de vereiste stukken niet (op tijd) bij de Kamer van Koophandel inlevert, kan dit serieuze gevolgen hebben. Het niet deponeren van de stukken wordt namelijk gezien als een economisch delict. Naast een bestuursverbod (maximaal 5 jaar) voor de bestuurders, is er ook een serieuze kans op strafrechtelijke vervolging. Zeker als een ondernemer vaker betrokken is bij liquidaties met achtergebleven schulden.

Door de informatieverplichting en het deponeren van deze documenten kan door een schuldeiser eventueel misbruik makkelijker worden aangetoond. Als duidelijk wordt dat een bedrijf de turboliquidatie ten onrechte heeft laten uitvoeren, kan dit worden teruggedraaid. Als er tóch voldoende middelen beschikbaar zouden zijn geweest, kan een schuldeiser alsnog betaald worden. Als dit niet het geval is, kan het faillissement worden aangevraagd en wordt alsnog een curator aangesteld voor de (financiële) afwikkeling.

Wat is het verschil tussen een faillissement en een turboliquidatie?

In een algemene vergadering van aandeelhouders kan besloten worden om een rechtspersoon (BV, NV etc.) te ontbinden. Na dit besluit moeten alle bezittingen te gelde worden gemaakt (debiteuren incasseren, voorraad en bezitting verkopen) en alle schulden worden betaald. Het eventuele kapitaal dat overblijft is voor de aandeelhouders.

Als bij de liquidatie blijkt dat er niet genoeg bezittingen zijn om alle schulden te betalen, dan zou eigenlijk het faillissement moeten worden aangevraagd en gaat een curator verder met de afwikkeling. Als er echter geen activa meer zijn, kan het aanvragen van een faillissement achterwege blijven en kan er gekozen worden voor een turboliquidatie.

Waarom deze veranderingen?

De wijzigingen in de regels van de turboliquidatie komen voort uit de verwachting dat veel ondernemers door slechte economische omstandigheden hun bedrijf willen ontbinden. Voorheen konden ondernemers hun bedrijf relatief eenvoudig ontbinden en met 'een schone lei' verdergaan. Schuldeisers bleven berooid achter met niet betaalde facturen en financiële schade. De nieuwe regels moeten misbruik van de turboliquidatie voorkomen en schuldeisers beter beschermen. 

Wat kunt u doen?

Verkeert u zelf in zwaar weer of verdenkt u een klant hiervan? Dan is het belangrijk dat u kort op de bal zit. Besteed aandacht aan uw debiteuren en draag uw niet-betaalde facturen tijdig over een incassospecialist. Zij hebben ervaring met het incasseren van openstaande vorderingen. Bovendien kunt u zich zo volledig focussen op uw core business. 

Het is ook belangrijk dat u zich niet te gemakkelijk laat afpoeieren als een klant een turboliquidatie heeft laten uitvoeren of wil laten uitvoeren. Het aanvragen hiervan is minder makkelijk geworden en u kunt als crediteur checken of de turboliquidatie wel terecht is uitgevoerd.

Heeft u facturen die niet betaald worden? Maak gratis een account aan bij incasso.nl en stuur uw onbetaalde facturen vandaag nog in. In ruim 90% van de gevallen wordt de betalingsachterstand zonder tussenkomst van een rechter opgelost.