Wijziging faillissementswet: accountant moet administratie aan curator overhandigen

Wijziging faillissementswet: accountant moet administratie aan curator overhandigen 25 februari 2014

Op 24 februari heeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie een wijzigingsvoorstel van de faillissementswet gepubliceerd. Het doel van deze wijzigingen is het versterken van de positie van de curator. Het voorgestelde artikel 105b heeft tot gevolg dat een accountant verplicht is de administratie (mogelijk inclusief samensteldossier) desgevraagd aan de curator te overhandigen. Ook moet de (eventueel online) administratie voor de curator leesbaar zijn.

De toelichting hierop vermeldt:

"Ook derden krijgen nieuwe verplichtingen jegens de curator opgelegd. Met name moeten zij, die de administratie van de gefailleerde in de uitoefening van hun beroep of bedrijf geheel of gedeeltelijk onder zich hebben, deze op verzoek aan de curator ter beschikking stellen. Omdat het hier om commercieel actieve derden gaat, mogen zij daarvoor van de curator een redelijke vergoeding vragen. Biedt de boedel daarvoor geen of onvoldoende middelen, dan geldt de afgifteplicht jegens de curator uiteraard ook. De daarmee eventueel gemoeide -en naar huidige inzicht doorgaans beperkte- kosten kunnen worden verdisconteerd in de tarieven die de betrokken derden voor hun reguliere dienstverlening in rekening brengen." Volgens het wetsvoorstel raakt de accountant dus zijn eventueel retentierecht op de door hem geproduceerde stukken bij een faillissement kwijt en wordt hij geacht zijn verlies bij andere klanten in rekening te brengen.

Bron: accountant.nl