Privacy statement Ultimoo

Ultimoo Group B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen, allen gevestigd te 3447 GK Woerden, aan de Pompmolenlaan 10e, verwerken, beheren en beveiligen persoonsgegevens met de grootste zorgvuldigheid. Ook bieden wij onze medewerkers een veilige werkplek. We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan ons stelt.

 

Beveiliging van uw gegevens

Als verwerker zal Ultimoo naar haar beste vermogen zorgdragen voor passende technisch en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

 

Persoonsgegevens en doel verwerking

Als u een openstaande rekening of vordering niet (tijdig) betaalt, wordt de vordering ter incasso door onze opdrachtgever aan ons overgedragen. In de overeenkomst, met degene die u het product of de dienst heeft geleverd, is dat geregeld. Deze partij (onze opdrachtgever) wordt aangemerkt als gegevensverantwoordelijke. Deze gegevensverantwoordelijke bepaalt het doel van de verwerking. De verwerking is toegestaan, zelfs als u daarvoor geen toestemming heeft gegeven. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als daar een wettelijke grondslag voor is. Bovendien is het incasseren van vorderingen een taak van algemeen belang én hebben wij een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw persoonsgegevens omdat uw dossier rechtmatig aan ons is overgedragen.

 

Welke gegevens

Wij verwerken de gegevens die nodig zijn voor de behandeling van uw dossier, zoals bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en andere relevante contactgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om met u tot een passende oplossing te komen. Verder slaan wij ook bepaalde financiële gegevens van u op. Dit doen wij om te beoordelen of u in staat bent om (tijdig) te betalen of om een betalingsregeling met u te treffen en die te kunnen controleren of om onze opdrachtgevers te kunnen adviseren hoe u verder te kunnen helpen met de ontstane betalingsproblematiek.

 

Bijzondere gegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die informatie bevatten omtrent ras, etnische afkomst, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakbond, en gegevens over gezondheid en seksuele leven. Wij registreren geen bijzondere persoonsgegevens behalve als wij hiervoor expliciete toestemming van u  hebben of als dat noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering. In sommige gevallen kan het u helpen om ons te laten weten dat u uw schuld niet kunt afbetalen door gezondheidsproblemen, arbeidsongeschiktheid of door een bijzondere privésituatie. Wij kunnen u dan mogelijk beter helpen en passende stappen nemen om u tegemoet te komen in het zorgen voor een oplossing. Hierbij kunt u denken aan een meer passende betalingsregeling of we kunnen u wat extra tijd geven om een hulpinstantie in te schakelen. Bijzondere persoonsgegevens bewaren we alleen zolang deze nodig zijn of tot het moment dat u ons laat weten dat u niet langer toestemming geeft voor de verwerking van deze gegevens, dan wel zolang deze nodig zijn voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering.

 

Verstrekking door u zelf

U bent niet verplicht om persoonsgegevens aan ons te verstrekken. De  persoonsgegevens die wij verwerken zijn soms ook van andere openbare bronnen afkomstig zoals bijv. Kamer van Koophandel, Kadaster, Rechtbank of de Staatscourant. De meeste gegevens ontvangen wij echter van onze opdrachtgevers. Dat is meestal de partij aan wie u nog moet betalen of waarmee u tot een goede oplossing dient te komen. Ter bevordering van de oplossing kunt u er zelf wel voor kiezen om aanvullende gegevens aan ons te geven. Zo heeft u misschien een goede reden waarom u het verschuldigde bedrag niet heeft voldaan en wilt u dat aangeven.

 

Uitwisselen van gegevens

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, gebeurt dit uitsluitend omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met alle organisaties die uw gegevens verwerken worden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat uw gegevens ook daar goed zijn beveiligd. Voorbeelden van een derden zijn bijvoorbeeld deurwaarders, advocaten. Ook onze medewerkers hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Alle medewerkers van Ultimoo zijn gebonden aan een strikte geheimhoudingsplicht.

 

Doorgifte aan een ander land

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER zal uitsluitend plaatsvinden naar adequaat bevonden landen, dan wel wanneer passende waarborgen gegarandeerd kunnen worden.

 

Bewaartermijn

Voor veel gegevens wordt de wettelijke termijn als uitgangspunt gehanteerd. Als er geen wettelijk bewaartermijn bestaat

-        bewaren wij gegevens zo lang het nodig is in het kader van dienstverlening  waarvoor wij deze gegevens hebben verkregen. 

 

Informatie en rechten

U heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en u heeft het recht om uw gegevens volledig in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u in voorkomende gevallen aan ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen.

 

Meer weten of ons vragen stellen omtrent de gegevensverweking

Wilt u gebruik maken van (één van) deze rechten of heeft u vragen over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens. Dan kunt u altijd contact met ons opnemen via incasso@ultimoo.nl ovv “privacy”. U stelt ons daarmee in de gelegenheid om verdere vragen van uw zijde te beantwoorden en te voorkomen dat problemen of zorgen bij u zouden (blijven) bestaan.

 

Uitsluitend in geval twijfel bestaat over uw identiteit, kunnen wij u verzoeken een kopie  van uw identiteitsbewijs te overleggen. Maakt u hierbij uw foto en BSN Nummer zwart of onleesbaar (dit ter bescherming van uw Privacy) en noemt u tevens uw dossiernummer zodat wij kunnen herleiden aan welk dossier wij het verzoek kunnen koppelen. U ontvangt van ons uiterlijk binnen 48 uur een bevestiging van de ontvangst van uw verzoek. Binnen 1 maand, na de ontvangst, zult u van ons of van de gegevensverantwoordelijke een inhoudelijk antwoord ontvangen op uw verzoek.  

 

Mocht u er, samen met ons, of onze opdrachtgever niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens).

 

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Op deze website plaatsen wij eventuele herziene versies. Als een herziene versie wordt geplaatst zorgen wij voor een duidelijke melding hiervan.

 

Datum van laatste wijziging

Woerden, 15 juni 2018