NVB: kredietunies kunnen niet zonder toezicht

NVB: kredietunies kunnen niet zonder toezicht 8 april 2014

Kredietunies kunnen een waardevolle aanvulling vormen op bancaire kredietverlening aan het mkb. Maar passend toezicht is daarbij wel vereist, vindt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Passend toezicht is volgens de NCB een randvoorwaarde om er voor te zorgen dat de belangen van de geldverstrekkende én gefinancierde ondernemer geborgd zijn. Dat schrijft de bankenvereniging in een reactie op de Initiatiefwet Kredietunies van de Tweede Kamerleden Van Hijum en Mulder. "Het concept van kredietunies heeft in het buitenland laten zien dat het een goede aanvulling kan zijn op de financieringsmix voor bedrijven", aldus NVB-voorzitter Chris Buijink in de brief. "Met de initiatiefwet beoogt u de toetredingsdrempels voor het oprichten van kredietunies in Nederland te verlagen. U stelt voor om kredietunies tot EUR 10mln buiten de werking van de Wet op het financieel toezicht (Wft) te stellen. Hiermee is zowel prudentieel (DNB) als gedragstoezicht (AFM) niet van toepassing op deze kredietunies."  "U onderbouwt deze aanpassingen van de Wft onder andere met de argumentatie dat kredietunies met een beperkte omvang geen bedreiging voor de stabiliteit vormen en maatschappelijke belangen niet in het geding zijn. Voor kredietunies tussen EUR 10mln en EUR 100mln stelt u een beperkt prudentieel toezichtsregime voor."

"Wij zijn van mening dat transparante en toekomstbestendige toezichtkaders een randvoorwaarde zijn voor een duurzaam bestaansrecht van kredietunies. Wij hebben daarom bedenkingen of een onvoorwaardelijk uitsluiten van toezicht op kredietunies zonder (zicht op) waarborgen een goed vertrekpunt is om te komen tot een volwassen stelsel van kredietunies in Nederland", schrijft de NVB. Het is van belang de belangen van alle bij de financiering van het mkb betrokken partijen te waarborgen en daar hoort volgens de NVB "wat ons betreft te allen tijde gepast toezicht bij".

Bron: accountant.nl